Všeobecné obchodné podmienky a nariadenie o ochrane osobných údajov

1. Definícia pojmov

Občianske združenie Sine Metu (ďalej len "Predajca") vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktoré upravujú vzťahy medzi Predajcom a Majiteľom Vstupenky na Gombaszög - Gombasecký festival (11-16. júla, 2023, Gombasek, časť Slavec, 049 11), ďalej ako Podujatie. Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Stránka je webová stránka dostupná v sieti Internet umiestnená na doméne www.gombaszog.sk a na www.gombaszog.sk/jegyek. Cena za jednu Vstupenky/typ Vstupenky na Podujatie je uvedená na Stránke. Cena je uvedená v EUR, vrátane DPH.

Kupujúci je osoba, ktorá objednáva Vstupenky na Stránke. Zaplatením za Vstupenky kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu s Predajcom a stáva sa Majiteľom Vstupeniek. Predajca je povinná poslať Vstupenku Majiteľovi na ním uvedenú adresu najneskor 3 dni po úspešnej platbe na Stránke.

Majiteľ Vstupenky je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s Predajcom a zakúpila Vstupenku na Stránke alebo na Predajnom mieste.

Čiarový kód je strojom čitateľné označovanie pomocou množiny hrubých a tenkých čiar, ktorý v sebe obsahuje zakódovanú informáciu o Vstupenke. Platnosť Vstupenky sa overuje pomocou QR čítačky v mobilnom telefóne alebo v inom zariadení. Po overení platnosti Vstupenky sa Vstupenka zneplatní (deaktivuje).

VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky pre nákup lístkov na Podujatie a sú súčasťou každej zmluvy o kúpe Vstupeniek. Aktuálne znenie VOP je dostupné na Stránke.

Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej Majiteľovi za jednorazovú platbu (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie. Vstupenka predávaná na Stránke je Elektronická Vstupenka. Elektronická Vstupenka je vystavená v elektronickej forme s čiarovým kódom bez ochranných prvkov. Takáto Vstupenka v elektronickej forme je doručená Majiteľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu; Majiteľ Vstupenky môže uplatniť na vstup na Podujatie len Vstupenku vytlačenú na čistý papier, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia a zväčšenia, každú jednu Vstupenku vytlačenú na jeden hárok papiera. Tento typ Vstupenky obsahuje názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, čiarový kód, identifikačné číslo Vstupenky.

Podujatie sa uskutoční v súlade s aktuálne platnými epidemiologickými predpismi.

Sine Metu P.T.
97946 Moča 37
Slovensko
Tel: +421 917 746 851
Ičo: 42208262
E-mail: info@gombaszog.sk

Organizátor nie je povinný informovať účastníkov podujatia o podmienkach účasti na podujatí a aktuálnych nariadeniach Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva zdravotníctva SR. Aktuálne predpisy a podmienky účasti na masových podujatiach nájdete na stránke korona.gov.sk

Sídlo predajca:

2. Práva a povinnosti Majiteľa Vstupenky

Majiteľ Vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na vstup na Podujatie. Majiteľ vstupenky dostáva identifikačný náramok, s ktorým sa môže vo vstupenkou stanovenej lehote voľne pohybovať v areáli podujatia, opustit tento areál a vrátiť sa bez nutnosti obstarania novej vstupenky.

Majiteľ Vstupenky kúpou Vstupenky vstupuje do zmluvného vzťahu s usporiadateľom Podujatia a vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že na Podujatí je povinný sa riadiť organizačnými a bezpečnostnými pokynmi, v opačnom prípade je usporiadateľ oprávnený odmietnuť vstup Majiteľa Vstupenky na Podujatie alebo obmedziť jeho pohyb na mieste konania Podujatia.

Majiteľ Vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po doručení na e-mail alebo prevzatí. Prípadné vady môže Majiteľ Vstupenky bezodkladne namietať postupom podľa VOP.

Majiteľ Vstupenky je oprávnený Vstupenku darovať tretej osobe, ktorá vstupuje do právneho postavenia Majiteľa Vstupenky ak tretia osoba spĺňa podmienky nákupu; je zakázané kupovať Vstupenky na účely ich ďalšieho predaja, najmä na základe inzercie predaja vo vzťahu k tretím vopred neurčeným osobám.

3. Dodacie podmienky

Po úspešnej platbe Predajca pošle Elektronickú Vstupenku Majiteľovi na danú emailovú adresu najneskor 3 dni po platbe.

Predajca nezodpovedá:

a) za poškodenie a stratu zavinené Majiteľom Vstupenky

b) za zlyhanie doručenia Vstupeniek v dôsledku nesprávnych alebo neúplných údajov uvedených Majiteľom Vstupenky

c) za nesprávnu tlač Vstupenky, ak Majiteľ vstupenky nedodržal minimálne technické požiadavky uvedené pri príslušnom type Vstupenky v zmysle týchto VOP.

4. Reklamačný poriadok

Majiteľ Vstupenky je oprávnený uplatniť reklamáciu v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Ak zakúpená Vstupenka obsahuje chyby (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa týchto VOP resp. obsahuje chybné údaje, Majiteľ Vstupenky je oprávnený podať reklamáciu písomne na adrese sídla Predajcu, e-mailom na adresu jegyek@gombaszog.sk. V reklamácii je Majiteľ Vstupenky povinný uviesť svoje meno a priezvisko, e-mail uvedený pri konkrétnej objednávke a číslo objednávky a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.

Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má Predajca právo vyzvať Majiteľa Vstupenky na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenia informácií.

Predajca vydá Majiteľovi Vstupenky pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil. Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a vyda Majiteľovi Vstupenky potvrdenie o vybavení reklamácie.

V prípade oprávnenosti reklamácie a v závislosti od termínu Podujatia Predajca navrhne Majiteľovi Vstupenky možné riešenia reklamácie.

Po uplynutí zákonom stanovenej reklamačnej lehoty Kupujúcemu zaniká právo uloženia pohľadávky Predajcovi. Predajca nevracia peňažné prostriedky Kupujúcemu ani v prípade neuskutočnenia sa Podujatia.

5. Nariadenie o ochrane osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Predajca, so sídlom a s kontaktnými údajmi uvedenej v odseku 1. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II. Správca osobných údajov

Meno: Sine Metu Polgári Társulás / Občianske Združenie Sine Metu

Adresa: viď v odseku 1.

Kontaktná osoba: Orosz Örs

Kontaktné údaje: info@gombaszog.sk, media@gombaszog.sk

Prevádzkovateľ môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa web stránky internetového obchodu, príprava tovaru, ktorý ste si objednali a jeho preprava.

III. Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje užívateľov webovej stránky za účelom riadneho plnenia záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod vedený na stránke gombaszog.sk. To znamená také údaje, ktoré sú potrebné najmä pre:

 • Registráciu na Podujatia
 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • Vysporiadanie obchodu
 • Dodávku tovaru objednaného Užívateľom
 • Užívateľa aby si uplatniť svoje spotrebiteľské práva, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru).
 • Žrebovanie
 • Marketingové účely
 • Vyhotovenie štatistiky
 • IV. Právny základ spracovania osobných údajov

  Právny základ spracovania údajov je súhlas daná na webovej stránke pri objednaní Vsupenky alebo kúpa Vstupenky na mieste Podujatia. Za podmienok stanovených v Zákone máte právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

  V. Doba uchovávania osobných údajov

  Vaše osobné údaje uchovávame maximálne päť rokov. Užívateľský účet môže byť vymazaný na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.

  Po vymazaní osobných údajov ostatné údaje uschováme anonymne na štatistické účely.

  VI. Typ údajov

  Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje:

  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Číslo telefónu
  • Dátum narodenia
  • Adresa
  • Povolanie a miesto výkonu práce/ štúdia

  VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

  Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

  Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

  Záverečné ustanovenia

  Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/-á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/-á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2019.

  6. Záverečné ustanovenia

  Predajca je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP z dôvodu:

  a) Zmeny podmienok na trhu poskytovania služieb,

  b) Zmeny marketingovej stratégie Predajcu,

  c) Zmeny miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúce obdobia,

  d) Marketingového alebo technologického vývoja Služby, alebo

  e) Legislatívnej zmeny, ktorá má priamy alebo nepriamy dopad na zmluvné podmienky (vrátane zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty alebo inej dane alebo inej platby), alebo

  f) Vydania rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci (vrátane orgánov Európskej únie), ktorý zakladá povinnosť alebo právo Predajcu vykonať danú zmenu zmluvných podmienok.